Projectes Enginyeria Consultoria
EstudiServeisProjectesContacte
Projectes Executius d'Instal·lacions
Llicències d'Activitat
Legalitzacions
Direccions d'Obra
Consultoria
Eficiència i Certificació Energètica
Peritatges
Projectes Executius d'Instal·lacions

Realització d’Avantprojectes, Projectes Bàsics i Executius d’Instal·lacions complerts. Redacció dels documents de memòria tècnica, plànols i esquemes, amidaments i pressupost. Disseny integral de les instal·lacions de l’edificació tenint present tots els factors que intervenen a cada projecte (Projecte arquitectònic, limitacions tècniques, condicionants ambientals, normativa, eficiència energètica, requisits propietat i arquitectura, etc). Des de l’ Estudi inicial de les necessitats, requisits i ubicacions de les instal·lacions de l’edifici fins a la confecció definitiva de cada instal·lació segons les bases finals d’arquitectura.

EstudiServeisProjectesContacte